CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

8 February

Lot คืออะไร Forex “การเทรดคืออะไร” เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการเทรดคือการแลกเปลี่ยน โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

Lot คืออะไร ในเนื้อหาเรื่อง

“การเทรดคืออะไร” เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการเทรดคือการแลกเปลี่ยน โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า กับ สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง หรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินด้วยกันเองก็ได้ สำหรับในบทความนี้ทาง Star trader จะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณหรือมูลค่าของการเทรดกัน  เพื่อที่จะได้เข้าใจเกี่ยวกับการเทรดได้สมบูรณ์มากขึ้น

Lot คืออะไร Forex “การเทรดคืออะไร” เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการเทรดคือการแลกเปลี่ยน โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง
คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าดูวิดีโอ

เวลาที่เราเทรดในโปรแกรม MT4 หรือ MT5 ก่อนที่เราจะทำการออกออเดอร์ มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือก นั่นก็คือจำนวน Lot โดยหากเป็นเทรดเดอร์หน้าใหม่ อาจจะสงสัยว่าจริงๆ แล้ว Lot คืออะไร ซึ่งความหมายของ Lot ก็คือสิ่งที่บอกปริมาณหรือมูลค่าของการเทรด หรือ การแลกเปลี่ยนนั่นเอง โดยหากจำนวน Lot น้อย ก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณหรือมูลค่าของการเทรดมีจำนวนน้อย ในณะที่หากจำนวน Lot มาก ก็หมายความว่าปริมาณหรือมูลค่าของการเทรดมีจำนวนมาก นั่นเอง

ทั้งนี้ จำนวนมูลค่าสูงสุด และ ต่ำสุด ของ Lot จะเป็นเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสินค้า โดยเราสามารถเช็คได้ในโปรแกรมเทรด  ไม่ว่าจะเป็นใน MT4 หรือ MT5 ซึ่งวิธีการก็คือ 

 เปิดโปรแกรม Market Wach ขึ้นมา -> ชี้เมาท์ไปที่สินค้าที่เราต้องการ -> คลิกขวา -> เลือก Specification -> เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า Minimum Volume (Lot ต่ำสุดที่สามารถออกได้) และ Maximum Volume (Lot สูงสุดที่สามารถออกได้) ซึ่งในแต่ละสินค้าจะไม่เท่ากัน

Lot คืออะไร Forex “การเทรดคืออะไร” เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการเทรดคือการแลกเปลี่ยน โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

ตามที่ได้บอกไปในช่วงต้นว่า Lot คือสิ่งที่บอกปริมาณของการเทรด โดยเวลาที่พูดถึงปริมาณของการเทรด จะสามารถบอกได้เป็นได้ทั้ง 2 ฝั่งของสินค้าที่เราทำการเทรด

        ยกตัวอย่างเช่น

หากเรา Buy หรือ Sell XAUUSD  เราก็สามารถบอกได้ทั้งปริมาณของทองคำ (ออนซ์) และ ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ (USD)

หากเรา Buy หรือ Sell EURUSD เราก็สามารบอกได้ทั้งปริมาณของสกุลเงินยูโร (EUR) และ ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ (USD)

หากเรา Buy หรือ Sell SPX500+ เราก็สามารถบอกได้ทั้งปริมาณของดัชนี S&P500 (SPX500+) และ ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ (USD)

ทั้งนี้ในการหามูลค่าหรือปริมาณของฝั่งซ้าย และ ฝั่งขวา จะใช้สูตรที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

วิธีหาปริมาณของสินค้า หรือ สกุลเงิน ฝั่งซ้าย สูตรคือ

            (Lot * Contract Size)

วิธีหาปริมาณของสกุลเงินฝั่งขวา สูตรคือ

          (Lot * Contract Size * Price ที่ Match Order )

จากสูตรจะเห็นว่า นอกจาก จำนวน Lot กับ ราคาที่ Match Order แล้ว เราจำเป็นที่จะต้องรู้ Contract Size (ขนาดสัญญา) ด้วย โดยวิธีเช็ค Contract Size (ขนาดสัญญา) ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม MT4 หรือ MT5 มีวิธีการดังนี้

เปิดโปรแกรม Market Wach ขึ้นมา -> ชี้เมาท์ไปที่สินค้าที่เราต้องการ -> คลิกขวา -> เลือก Specification -> Contract Size จะอยู่บรรทัดที่ 4

เมื่อเราทราบตัวแปรทั้งหมดในสูตรแล้ว เราก็จะสามารถหาปริมาณการเทรดได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1   หากเรา Buy หรือ Sell XAUUSD จำนวน  0.5 Lot ที่ราคา 1900  

         ปริมาณของทองคำ (XAU) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

            = (Lot * Contract Size)

            =  0.5 * 100

            = 50 ออนซ์

ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์ (USD) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

           = (Lot * Contract Size * Price ที่ Match Order)

           = (0.5 * 100 * 1900)

           = 95,000 USD

   ตัวอย่างที่ 2   หากเรา Buy หรือ Sell SPX500+ จำนวน 3 Lot ที่ราคา 4020  

          ปริมาณของตลาดหุ้น S&P500 (SPX500+) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

            = (Lot * Contract Size)

            =  (3 * 10)

            = 30 สัญญา

          ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์ (USD) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

            = (3 * Contract Size * Price ที่ Match Order)

            = (3 * 10 * 4020)

            = 120,600 USD

ตัวอย่างที่ 3   หากเรา Buy หรือ Sell EURUSD  1.5 Lot ที่ราคา 1.08000  

          ปริมาณของสกุลเงินยูโร (EUR) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

             = (Lot * Contract Size)

             =  1.5 * 100,000

             = 150,000 ยูโร

          ปริมาณของสกุลเงินดอลลาห์ (USD) จากการเทรดออเดอร์นี้ คือ

            = (Lot * Contract Size * Price ที่ Match Order)

            = (1.5 * 100,000 * 1.08000)

            = 162,000 USD

สรุป

Lot เป็นสิ่งที่ใช้บอกปริมาณการเทรด ในออเดอร์นั้นๆ โดยเป็นการบอกปริมาณได้ทั้งฝั่งซ้าย และ ฝั่งขวา และ เมื่อจำนวน Lot เป็นตัวบอกปริมาณการเทรดของเรา Lot จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ กำไร และ ขาดทุนของเรา โดยหากเราออก Lot มาก ก็จะทำให้คาดหวังกำไร ขาดทุน ได้มาก ในขณะที่หากเราออก Lot น้อย ก็จะทำให้คาดหวังกำไร ขาดทุนได้น้อย นั่นเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส่งผลต่อความมาก น้อย ของกำไร และ ขาดทุนในการเทรด ไม่ได้มีแต่จำนวน Lot เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับระยะทางการวิ่งของราคาสินค้าหลังจากที่เราเข้าออเดอร์ด้วย ซึ่งจะมีการพูดถึงโดยละเอียดอีกทีในบทความความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง Point

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service