CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

23 March

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

หลังจากที่ในบทความก่อน เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปิดออเดอร์ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 โดยเราจะพูดถึงเฉพาะฟังก์ชั่นที่จำเป็นเท่านั้น

คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าดูวิดีโอ

1.View

ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีหลายฟังก์ชั่นย่อยที่สำคัญอยู่ในนี้ โดยหากเรากด Dropdown ก็จะมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

 MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

1.1 Language เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการเลือกภาษา

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

1.2 Toolbars

ใช้สำหรับเลือกฟังก์ชั่นที่จำเป็นบนหน้าจอ โดยแนะนำให้เลือกให้ครบทั้ง 3 ข้อ เพื่อที่จะได้มีฟังก์ชั่นบนหน้าจอครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Terminal,Market Wach,Navigators รวมไปถึง Timeframe  ต่างๆ

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

1.3 Status Bar และ Chart Bar

เป็นฟังก์ชั่นที่กำหนดว่าจะให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล รวมถึงตัวเลือกชาร์ตต่างๆที่เราเคยเปิดให้อยู่ด้านล่างสุดหรือไม่

1.4.Symbols

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้เข้าไปดูสินค้าที่เทรดในโบรก และสามารถเลือกได้ว่าจะให้สินค้าไหนอยู่ใน Market Wach บ้าง

1.5. Market Watch

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับดูราคา Bid Ask, ค่าเสปรด เวลาของตลาด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดของวัน รวมไปถึงการใช้ในการเปิดออเดอร์ที่เราต้องการ

1.6. Data Window

เป็นฟังก์ชั่นที่จะบอกราคา Open,High,Low,Close,Time  รวมไปถึง ค่าของ Indicator ต่างๆ ของกราฟแท่งที่เราสนใจ โดยหากเราชี้เมาท์ไปที่แท่งใดก็จะแสดงข้อมูลของแท่งนั้น

1.7  Navigator

เป็นฟังก์ชั่นที่เอาไว้สำหรับ Log In เข้าบัญชีเทรด รวมไปถึงตัวเลือก EA และ Indicator ต่างๆเพื่อเพิ่มเข้าไปในชาร์ต

1.8. Terminal

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับมอนิเตอร์ออเดอร์ที่ถูกเปิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง หรือ เปลี่ยนจุด TP และ Stop Loss รวมไปถึงการปิดออเดอร์ที่กำลังเปิดอยู่ นอกจากนั้นยังสามารถดูออเดอร์ที่เราเคยเปิด และ ปิด ไปแล้วได้ด้วย

1.9. Strategy Tester

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการรันกราฟย้อนหลังในอดีต โดยสามารถรันคู่กับ Indicator ได้ หรือจะทำ Backtesting ก็ได้ด้วย

2. Insert

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการ เพิ่มเส้นสัญลักษณ์ต่างๆ Indicator ต่างๆ รวมถึงค่า Fibonacci เข้าสู่กราฟ

3. Chart

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับดูข้อมูล รวมถึงปรับแต่งสิ่งต่างๆบนชาร์ต ซึ่งมีหลายส่วนที่สำคัญ ดังนี้

3.1 Indicator List

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับดู Indiactor ที่มีทั้งหมดในชาร์ต โดยเราสามารถปรับค่า Parameter ใน Indicator ต่างๆเหล่านี้ได้ รวมถึงลบ indicator ต่างๆได้ด้วย

3.2 Object

ใช้สำหรับดูเส้นต่างๆ ข้อความ สัญลักษณ์อื่นๆ รวมถึงสามารถลบสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ด้วย

3.3 Bar Chart

เป็นการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้เป็น Bar Chart ส่วน Candlesticks คือการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้เป็นกราฟแท่งเทียน ในขณะที่ Line Chart คือการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้เป็นกราฟเส้น

3.4.Timeframe

เป็นการเลือก Timeframe ของชาร์ต

3.5. Template

เป็นการบันทึกรูปแแบบชาร์ตที่เราสร้างไว้เพื่อที่จะเอาออกมาใช้โดยไม่ต้องสร้างใหม่

3.6 Grid

คือ ฟังก์ชั่นที่ให้เลือกว่าจะอนุญาติให้มีตารางด้านหลังชาร์ตหรือไม่

3.7. Volume

เป็นการใส่ปริมาณการซื้อขายเข้าไปในชาร์ต

3.8. Auto Scroll

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการเลือกว่า จะหยุดการเคลื่อนไหวของกราฟไม่ให้ไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือไม่

3.9 Chart Shift

เป็นฟังก์ชั่นที่ให้เลือกว่าต้องการเลื่อนกราฟไปยังขวาสุดของจอหรือไม่

3.10 Zoom in

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับซูมกราฟเข้ามา

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

3.11. Zoom out

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับซูมกราฟออกมา

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

3.12.Properties

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับปรับแต่งชารต์ ,สีพื้นหลังชาร์ต รวมไปถึงการแสดงผลของราคาอีกด้วย

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

4. tools

เป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง โดยมีประโยชน์หลายประการไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขาย การดาวน์โหลดข้อมูลในอดีต การเปลี่ยนแปลง Password นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าบางอย่างในกราฟได้อีกด้วย

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

4.1 New Order

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับเปิดออเดอร์ คล้ายๆกับ Market Watch

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

4.2 History Center

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับดาวน์โหลดราคากราฟในอดีต ของสินค้าต่างๆ

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

4.3 Option

เป็นฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีเทรด โดยสามารถเปลี่ยน Master Password  และ Investor Password,  ตั่งค่า Lot Sizeเริ่มต้น,ตั้งค่าการอนุญาติให้ใช้งาน EA รวมไปถึงการตั้งค่าสำหรับการแสดงผลจุดเข้าออเดอร์ จุด TP รวมถึงจุด SL ในพอร์ตได้อีกด้วย

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

5. Window

เป็นฟังก์ชันสำหรับจัดเรียงชารต์ที่เคยเปิด โดยจะจัดเรียงเป็นหน้าละเท่าๆกัน โดยอาจเป็นชารต์เท่าๆกันเป็นแนวนอน หรือ เท่าๆกันเป็นแนวตั้งก็ได้

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

– หากเราคลิกขวาที่ชาร์ต เราก็จะเห็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่มีความคล้ายคลึงกับฟังก์ชั่นชาร์ต แต่จะมีฟังก์ที่เพิ่มขึ้นมา คือ Trade, Save as Picture, Pint Preview และ Print

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

– การเอาฟังค์ชั่นย่อยที่สำคัญๆ ขึ้นมาอยู่ไว้บนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปดูที่ฟังก์ชั่นหลัก โดยหลายฟังก์ชั่นย่อยที่สำคัญๆเหล่านี้ ได้แก่ Market Watch, Terminal, Navigator, Timeframe ต่างๆ เป็นต้น

วิธีใช้งาน MT4 FOREX ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับ ออเดอร์ฟังก์ชั่นที่จำเป็นใน MT4 ถือเป็นฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service