CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

9 February

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค

Price Action คืออะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นสิ่งที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์อย่างมาก  โดยเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่ใช้ Indicator ในการเทรด , กลุ่มที่ดูแต่กราฟเปล่า ในการเทรด และ กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ใช้ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ในบทความนี้ ทาง Star Trader จะพาเทรดเดอร์ทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Price Action กันมากขึ้น

หากเราแปลความหมายของการเทรดโดยใช้  Price Action เป็นภาษาแบบง่ายๆ ก็คือ การเทรดโดยใช้กราฟเปล่านั่นเอง ฉะนั้นการเทรดรูปแบบนี้ก็จะไม่มีการเอาเครื่องมือ Indicator ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Moving Average, Relative Strength Index หรืออื่นๆ มาเกี่ยวข้อง หรือหากจะใช้ ก็จะให้น้ำหนักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งรูปแบบ Price Action ที่สำคัญๆ ก็จะมีดังต่อไปนี้

1.Up Bar

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Bullish Bar” โดยเป็นการบอกถึงบาร์ที่ราคา High และ ราคา Low สูงกว่าแท่งก่อนหน้า โดยหากเราดูเป็นกราฟแท่งเทียน ก็อาจเป็นแท่งเขียว หรือ แท่งแดงก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแท่งเขียว

2.Down Bar

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Bearish Bar มีลักษณะเป็นบาร์ที่ราคา High และ ราคา Low น้อยกว่าแท่งก่อนหน้า โดยหากดูเป็นกราฟแท่งเทียน ก็สามารถเป็นได้ทั้งสีเขียว และ สีแดง ได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ส่วนมากจะเป็นสีแดง

3. Inside Bar

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Narrow Range Bar” มีลักษณะเป็นบาร์ที่ราคา High ของบาร์ปัจจุบัน น้อยกว่าราคา High ของ แท่งก่อนหน้า ในขณะที่ราคา Low ของแท่งปัจจุบันมากกว่าราคา Low ของแท่งก่อนหน้า

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค

4. Outside Bar

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Engulfing Bar เป็นบาร์ที่ราคา High ของแท่งปัจจุบัน สูงกว่า ราคา High ของแท่งก่อนหน้า ในขณะที่ ราคาคา Low ของแท่งปัจจุบัน จะต่ำกว่าราคา Low ของแท่งก่อนหน้า โดยหากราคาปิดของแท่งปัจจุบัน สูงกว่าราคาปิดของแท่งปัจจุบัน (แท่งสีเขียว) จะเรียกว่า “Bullish Engulfing” ในขณะที่ หากราคาปิดของแท่งปัจจุบัน น้อยกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า (แท่งสีแดง) จะเรียกว่า “Bearish Engulfing”

Bullish Engulfing                              Bearish Engulfing

5. Pin Bar

เป็นบาร์ที่มีลักษณะเป็นไส้ยาวๆ โดยหากเป็นไส้ยาวๆ อยู่ด้านล่าง และราคาปิดอยู่ด้านบน จะเรียกว่า Bullish Pinbar ในขณะที่หากเป็นบาร์ที่มีไส้ยาวอยู่ด้านบน และ ราคาปิดอยู่ด้านล่าง จะเรียกว่า Bearish Pinbar

Bullish Pinbar                                        Bearish Pinbar

แนวทางการใช้ในการเทรด

1.การใช้ Inside Bar ในการเทรดแบบ Break Out

เมื่อราคามีการมีการสร้าง Inside Bar หลายๆแท่ง หมายความว่าราคาของสินค้าตัวนั้นมีลักษณะเป็น Sideway เราอาจรอให้ราคาเบรกกรอบราคา แล้วถึงทำการเข้าออเดอร์ โดยหากราคาเบรกขึ้นด้านบน ให้ Follow Buy ตาม แต่หากราคาเบรกลงด้านล่าง ให้ Follow Sell ตาม

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
 ราคามีการสร้าง Inside Bar แล้วเบรกขึ้น

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
     ราคามีการสร้าง Inside Bar แล้วเบรกลง

2.ใช้ Pin Bar และ Outside Bar ในการหาจุดกลับตัว

เป็นการหาจุดกลับตัวของขาขึ้น และ ขาลง โดยควรจะรอให้ราคาวิ่งเป็นเทรนฝั่งใด ฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนเสียก่อน แล้วหากมีราคามีการทำรูปแบบ Pin Bar หรือ Outside Bar เราจึงทำการออกออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้าม

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
 การใช้ Bullish Pinbar ในการหาจุดกลับตัวฝั่ง Buy

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
การใช้ Bearish Pinbar ในการการหาจุดกลับตัวฝั่ง Sell

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
  การใช้ Bullish Engulfing ในการการหาจุดกลับตัวฝั่ง Buy

Price Action คืออะไร วิเคราะห์การเทรด Forex ด้วยวิธีกลยุทธ์ทางเทคนิค
การใช้ Bearish Engulfing ในการการหาจุดกลับตัวฝั่ง Sell

สรุป

Price Action เป็นการดูพฤติกรรมของราคา เพื่อหาจุดเข้าเทรด หรือจุดปิดออเดอร์ โดยที่ไม่สนใจเครื่องมือ Indicator ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าออกทุกครั้ง ควรมีการวางแผน Risk Management ให้ดี เนื่องจากการเข้าเทรดด้วย Price Action ไม่ได้เป็นการการันตรีว่า เราจะเทรดได้กำไรในทุกๆครั้ง แต่อย่างใด

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service