CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

20 January

Fibonacci คืออะไร หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำ ที่สายเทรด Forex ต้องรู้

โดยทั่วไปแล้ว ก่อนที่เราจะทำการออกออเดอร์ เราจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะต้องเข้าออเดอร์ที่บริเวณใดดี และเมื่อทำการเข้าออเดอร์แล้วก็จะต้องทำการกำหนดเป้าหมายของราคา ซึ่งโดยทั้่วไปแล้ว เทรดเดอร์ก็มักจะเลือกเข้าออเดอร์ กับ ปิดออเดอร์ในบริเวณที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ โดยมีหลากหลายวิธีที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้หาแนวรับ หรือ แนวต้านสำคัญได้ ยกตัวอย่างเช่น ราคา High ราคา Low ล่าสุด, รูปแบบ Candle Stick Pattern ต่างๆ ,รูปแบบ Demand Supply Pattern ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ลำดับตัวเลข Fibonacci ก็ถือเป็นตัวที่ ใช้บอกแนวรับ แนวต้านยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกัน

ลำดับตัวเลข Fibonanci นั้น เป็นการตั้งชื่อตาม Leonardo Fibonanci ซึ่งถือเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก เนื่องจากมีการเขียนเกี่ยวกับลำดับตัวเลขดังกล่าวในหนังสือของเขาในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 หากแต่เขากลับไม่ใช่เป็นผู้คิดค้น ลำดับตัวเลข Fibonanciแต่อย่างใด เนื่องจากมีการค้นพบในภายหลังว่าลำดับเลขดังกล่าวเป็นที่รู้จักในหมู่นักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย มาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีแล้ว

ลักษณะของลำดับเลข Fibonacci

ลำดับตัวเลข Fibonacci คือ ลำดับตัวเลขที่เกิดจากการเอาตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้ามาบวกกัน  โดยจำนวน 2 ตัวแรก คือ 0 และ 1  ฉะนั้นจึงเรียงลำดับตัวเลขได้ออกมาได้เรื่อยๆดังต่อไปนี้ 

      0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377 …………

ซึ่งความน่าสนใจของลำดับตัวเลข Fibonacci อยู่ตรงที่หากเราเอาตัวเลขใดๆก็ตามที่อยู่ในลำดับตัวเลข มาหารด้วยเลขก่อนหน้า เราจะได้ตัวเลขที่เข้าใกล้ 1.618 มากขึ้น โดยยิ่งตัวเลขมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งเข้าใกล้มากขึ้นเท่านั้น (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

          1/1  = 1

          2/1  = 2

          3/2  = 1.5

          8/5  = 1.6

         13/8 = 1.625

       21/13 =  1.615

       34/21 =  1.619

       55/34 =  1.617

        ทั้งนี้ มีการเรียกสัดส่วนนี้ว่า สัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) โดยเราจะพบเห็นสัดส่วนนี้ได้ในหลายอย่างต่างธรรมชาติ เช่น ตาสัปประรด เกลียวรอบของเปลือกหอย คลื่นทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ในงานศิลปะระดับโลกหลายๆงานก็ยังมีความเป็นสัดส่วนทองคำซ่อนอยู่เช่นเดียวกัน

การนำเอาลำดับตัวเลข Fibonacci มาใช้ในการเทรด

1.ใช้ในการหาแนวรับ หรือ แนวต้าน ในเชิงการพักตัวของราคา (Retracement)

 ฝั่ง Buy : ใช้ในกรณีที่ราคามีการย่อลงจากกจุด High แล้วเราต้องการหาจังหวะ Buy โดยจุด Buy จะอยู่ที่แนว 23.6% , 38.2% ,50% และ 61.8% ตามลำดับ

วิธีการลากเส้น Fiboncci ใน MT4: ให้ลากจากจุด Low ก่อน High ล่าสุด (จุด A) ไปยังจุด High ล่าสุด (จุด B) ดังภาพด้านล่าง

Fibonacci คืออะไร หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำ ที่สายเทรด Forex ต้องรู้

ฝั่ง Sell:: ใช้ในกรณีที่ราคามีการดีดขึ้นมาจากจุด Low และ เราต้องการหาจังหวะในการ Sell ซึ่งจุด Sell ก็จะอยู่ที่แนว 23.6%, 38.2%,50% และ 61.8% ตามลำดับ

วิธีการลากเส้น Fiboncci ใน MT4: ให้ลากจากจุด High ก่อน Low ล่าสุด(จุด A) ไปยังจุด Low ล่าสุด (จุด B) ดังภาพด้านล่าง

Fibonacci คืออะไร หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำ ที่สายเทรด Forex ต้องรู้

2.ใช้ในการหาเป้าหมายราคาในการปิดออเดอร์   (Extension)

เป้าหมายราคาฝั่ง Buy: ใช้ในกรณีที่เมื่อเราทำการ Buy แล้ว เราต้องการทราบว่าควรจะปิดออเดอร์ที่บริเวณไหนดี ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้แนว Fibonacci บริเวณ 100% , 161.8 % และ 261.8 % เป็นจุดเป้าหมายของราคา

วิธีการลากเส้น Fiboncci ใน MT4: ให้ลากจากจุด High ก่อน Low ล่าสุด(จุด A) ไปยังจุด Low ล่าสุด (จุด B) ดังภาพด้านล่าง

Fibonacci คืออะไร หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำ ที่สายเทรด Forex ต้องรู้

เป้าหมายราคาฝั่ง Sell : ใช้ในกรณีที่เมื่อเราทำการ Sell แล้ว เราต้องการทราบว่าควรจะปิดออเดอร์ที่บริเวณไหนดี ซึ่งโดยปกติแล้ว จะใช้แนว Fibonacci บริเวณ 100% ,161.8% และ 261.8% เป็นจุดเป้าหมายของราคา

วิธีการลากเส้น Fiboncci ใน MT4: ให้ลากจากจุด Low ก่อน High ล่าสุด (จุด A) ไปยังจุด High ล่าสุด (จุด B) ดังภาพด้านล่าง

Fibonacci คืออะไร หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำ ที่สายเทรด Forex ต้องรู้

สรุป

โดยหลักๆ แล้ว Fibonacci เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการหาจุดเข้าออเดอร์ และ ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายของราคา โดยเทรดเดอร์อาจใช้ประโยชน์จากทั้ง 2 กรณีก็ได้ หรือ จะใช้ประโยชน์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กล่าวคือ เราอาจใช้เทคนิคการเข้าออเดอร์แบบอื่นๆ แล้วใช้ Fibonacci มาหาเป็นเป้าหมายราคา หรือ เราจะใช้ Fibonacci ในการหาจุดเข้าออเดอร์ ในขณะที่ใช้เทคนิคอื่นๆในการกำหนดจุดปิดออเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยหากเทรดเดอร์อยากพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องทำการทดสอบ(Backtest,Forwardtest) ด้วยตัวเอง เพื่อที่อจะได้เลือกค่าที่เหมาะสมกับระบบเทรดของเรา

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service