CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

30 November

เงินเฟ้อสูงขึ้น หุ้นกลุ่มไหนได้รับประโยชน์จากการขึ้นของเงินเฟ้อครั้งนี้บ้าง?

อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงจนทำให้ธนาคารกลางหรือ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนในปีนี้ผันผวนมาก การลงทุนในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อขึ้นนี้ กลุ่มหุ้นหลายๆ กลุ่มก็มีผลกระทบที่ต่างกัน แล้วกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

STARTRADER ได้ทำการสรุปกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่เงินเฟ้อสูงขึ้น เช่นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย กลุ่มอุปโภคบริโภค ทองคำ และภาคพลังงานที่อาจได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

กลุ่มหุ้นธนาคาร

เงินเฟ้อนั้นมีผลต่อดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลตรงต่อธนาคารเนื่องจากรายได้ของธนาคารมาจากดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อ การที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของเงินที่เฟ้อขึ้น ทำให้ธนาคารมีการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเนื่องจากราคาสินค้าบริโภคที่สูงขึ้น

กลุ่มหุ้นประกันภัย

บริษัทประกันภัยมีการนำเบี้ยประกันของลูกค้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ส่วนมากก็จะอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักอย่างพันธบัตรและหุ้นกู้ การที่อัตราเงินเฟ้อมีการสูงขึ้นนําไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถช่วยเพิ่มผลกําไรของบริษัทประกันภัยได้ เงินที่บริษัทประกันนำไปลงทุนใหม่ (Reinvest) จะได้ผลตอบแทนสูงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

กลุ่มหุ้นที่ประกอบธุรกิจนำเข้า

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้นด้วยเช่นกัน นี้ถือเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศและทำให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น กลุ่มผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ำลง

กลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock)

กลุ่มหุ้นหุ้นวัฏจักรจะผลตอบแทนที่ดีขึ้นในช่วงที่ราคาผู้บริโภคสูงขึ้น เงินเฟ้อมีผลโดยตรงกับราคาขายสินค้าเนื่องจากจะปรับตัวขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับความต้องที่เพิ่มมาขึ้นในกลุ่มพลังงาน อย่างเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ยางมะตอย ยางพารา ฯลฯ กลุ่มหุ้นวัฏจักรนี้ราคาจะปรับขึ้นลงตามเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้จะดีขึ้นตามไปด้วย

เงินเฟ้อเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะบ่งบอกถึงทิศทางการลงทุน การศึกษาสภาพคล่องของตลาดสินทรัพย์แต่ประเภทนั้นจะช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการเทรดได้ง่ายขึ้น 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service