CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

18 October

FOREX คืออะไร?

FOREX คืออะไร หลายๆ ท่านมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ Forex บางก็เชื่อว่า Forex คือการพนัน บางก็เชื่อว่ามันคือแชร์ลูกโซ่

Forex จริงๆ แล้วย่อมาจาก Foreign Exchange หรือที่แปลว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ตลาดฟอเร็กซ์แห่งแรก เกิดขึ้นตั้งแต่ 500 ปีที่แล้วในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ช่วงที่นับว่าเป็นยุคใหม่ของตลาดฟอเร็กซ์ก็คือปี 1973 เมื่อสหรัฐอเมริกายกเลิกระบบ Bretton Woods ที่ให้แต่ละประเทศตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้กับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นค่าเงินของแต่ละประเทศก็ลอยตัวและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ

ฟอเร็กซ์เป็นตลาดระดับโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงิน เป็นตลาดซื้อขายโดยตรง (over-the-counter) และกระจายศูนย์การซื้อขาย (decentralize) ที่ทำการซื้อขายได้ทั่วโลก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เยน (JPY) ฯลฯ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะแปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยน คือ การเปรียบเทียบราคาของเงินสกุลหนึ่งกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เช่น 100 เยน เท่ากับ 30 บาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงเสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศนั้นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น ผู้ที่ลงทุนซื้อขายในตลาด FOREX ที่เป็นการเก็งกำไรในค่าเงินด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ต้องหมั่นศึกษาทิศทางของตลาดอยู่ตลอดเวลา

โดยการซื้อขาย Forex จะแสดงในรูปคู่ของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น EUR/USD = 1.0848 หมายความว่า 1 Euro มีค่าเท่ากับ 1.0848 US Dollars การซื้อ EUR/USD จะหมายถึง การซื้อ EUR และขาย USD และในทางตรงกันข้าม การขาย EUR/USD หมายถึง การซื้อ USD และขาย EUR คู่สกุลเงินที่สำคัญ ๆ ได้แก่ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD และ NZD/USD

ความผันผวนของสกุลเงินอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้นทุนสินค้าและบริการ รวมถึงมูลค่าของการลงทุน การทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

การซื้อขายสกุลเงิน คือการนำเงินบาทที่เรามี ไปแลกกลับมาเป็นเงินดอลลาร์ หรือหมายถึงการ “ขายเงินบาท” เพื่อ “ซื้อดอลลาร์” กลับคืนมานั้นเอง การเทรดจะทำขึ้นใน ‘ตลาดระหว่างธนาคาร’ ซึ่งเป็นช่องทางทางออนไลน์ที่มีการเทรดสกุลเงิน 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์  การเทรด Forex ในไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ สำหรับนักลงทุนที่อยากเทรด FX ต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของกฎหมายไทย 

Forex ทำงานอย่างไร ?

การเทรด Forex สามารถทำการซื้อ-ขาย ผ่านโบรกเกอร์ โดยการเก็งกำไรในทิศทางตามที่เราเปิดสถานะ ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) ยกตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ว่าเงินยูโร (EUR) จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจะทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มขาขึ้น คุณจึงเปิดสถานะซื้อ (Buy) ที่ราคาปัจจุบัน และถ้าหากราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน คุณก็จะได้กำไรตามราคาส่วนต่างที่เปลี่ยนแปลง คูณด้วยจำนวนหน่วยสัญญา (Lot size)

ผู้เล่นในตลาดฟอเร็กซ์มีหลากหลาย เช่น 

– ธนาคารกลาง 

– รัฐบาล 

– ธนาคารเอกชน 

– กองทุนรวมต่างๆ 

– สถาบันการเงิน 

– บริษัทประกันภัย 

– กองทุน ETF 

– โบรกเกอร์ 

– นักลงทุนรายย่อย

ข้อควรระมัดระวังในการเทรด Forex 

– นักลงทุนควรจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Forex อย่างละเอียดและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้

– มีการเทรดอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนจะช่วยให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

– กำหนดเงินการลงทุนฟอเร็กซ์ที่จะไม่กระทบต่อสภาพการเงินของคุณ

– นักลงทุนควรมีการบันทึกสถิติของการเทรด Forex ทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนในอนาคต

– เลือกโบรกเกอร์ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือจาก Regulator เพราะ มีโบรกเกอร์ Forex ในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีมาตรฐานและมักมีเงื่อนไขการถอนเงินที่ซุกซ่อนอยู่เสมอ ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ควรมีการตรวจสอบการจดทะเบียนของบริษัทนั้นอย่างอย่างละเอียด

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ Forex

Forex : ข้อดี vs ข้อเสีย

Forex : ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด FOREX

Forex : คำศัพท์พื้นฐาน

Forex : หุ้น vs Forex แตกต่างกันอย่างไร ?

Forex : คู่เงิน (Currency Pair) ของ Forex

Forex : 3 นักเทรด Forex ตัวท็อป ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก!

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service