CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

22 December

น้ํามันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก น้ำมันดิบเป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนการขนส่งทั่วโลกและยังเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากโลกยังคงพึ่งพาน้ํามันดิบ ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุปสงค์ (Demand)

ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางและเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอย่างมาก เนื่องจากกฎการควบคุมวิกฤตโควิด ส่งผลต่อราคาน้ํามันดิบผันผวนเป็นอย่างมากในปี 2020 ถึง $ 90 ต่อบาร์เรล 

ราคาน้ํามันดิบตอบสนองต่อตัวแปรหลายอย่าง ได้แก่

แนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน (Supply and demand) เช่น ความต้องการน้ำมันของโลกอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านบาร์เรลต่อวันสําหรับน้ํามันดิบ ถ้ามีความต้องการมากเกินอุปทานโดยรวมที่มีอยู่ในตลาด จะส่งผลให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น

ข่าวเศรษฐกิจรอบโลก เช่นข่าวพวกสงคราม หรือ โรคระบาดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้นและลง 

ข้อตกลงของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หรือ OPEC เนื่องจาก OPEC ผลิตน้ํามันดิบประมาณ 40% ของโลกและมีผลกระทบอย่างมากต่อการกําหนดราคาน้ํามันของโลก กลุ่ม OPEC ต้องรักษาเสียรภาพราคาไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไป

ความผันผวนของราคาชั่วคราว เช่น สภาพอากาศ ความวุ่นวายทางการเมือง ปัญหาด้านอุปทาน — ปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มหรือลดราคาในช่วงเวลาสั้นๆ

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่สงบหรือความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เช่น ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกหากเกิดความขัดแย้งกัน ทำให้เกิดอุปสรรคในการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดน้อยลงก็จะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นได้

ปัจจัยสภาพอากาศและภัยพิบัติ ที่ทำให้การขนส่งชะลอลง ส่งผลต่อปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงอาจจะส่งผลต่อราคาน้ำมันได้

ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป การซื้อขายน้ำมันมักจะใช้เงินสกุลหลักอย่าง ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนเกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการซื้อขายราคาน้ำมันดิบเช่นกัน

การเก็งกําไร โบรกเกอร์ และราคาใน futures market น้ํามันดิบเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างมาก ราคาน้ํามันดิบในตลาดเปิดเป็นผลต่อความเชื่อมั่นและราคาใน futures market นักเก็งกําไรและโบรกเกอร์ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของตลาดและเเข้าสู่การซื้อขายในตลาด ซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ํามันดิบทั่วโลก

นโยบายของภาครัฐ ราคาขายน้ำมันของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ 

น้ํามันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เทรดเดอร์จึงควรมั่นเช็คข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาน้ำมัน 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด