CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

2 December

การสูงตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ทำให้การลงทุนในพันธบัตรและสินทรัพย์อื่นๆ มีผลกระทบที่ต่างกันไป

อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มักจะมีการเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางราคาทองคํา การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลถึงการแข็งค่าของค่าเงินสหรัฐฯ การลงทุนในทองจึงลดลงส่งผลให้ราคาทองคำลดลงเช่นกัน 

ค่าเงินสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นลงของ FED ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับราคาทองคําเนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่มีค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ถ้าค่าเงินตกผู้บริโภคสามารถซื้อทองคําได้มากขึ้นด้วยจํานวนเงินเท่ากันซึ่งส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นและราคาทองคําที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าลงของราคาทองคำยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นๆ จํานวนเหมืองทองคําที่เพิ่มขึ้น (Supply) จะทําให้ทองคําถูกผลิตสู่ตลาดมากขึ้นและส่งผลให้ราคาทองคําลดลงนั้นเอง

ในทางกลับกัน ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ก็มีหลากหลายปัจจัยเช่นกัน

 

– ราคาน้ํามันดิบ การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันดิบจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น จึงทําให้นักลงทุนต้องลดการถือเงินสดลงแล้วหาสิ่งตอบแทนที่สามารถชดเชยช่วงเงินเฟ้อ เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่าง “ทองคำ”

– อัตราเงินเฟ้อจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรวมถึงทองคำด้วย 

– ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิคส์, ความต้องการในเครื่องประดับ (Demand) หากต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้นด้วย

– ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ (สภาวะเสี่ยงสงคราม) หากเกิดภาวะความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ราคาทองคํามักจะมีค่าสูง เนื่องจากนักลงทุนต่างๆเกิดความไม่มั่นใจในสถานการณ์ ทําให้หันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง เช่น ทองคำ จึงทำให้ทองคำที่ราคาที่สูงขึ้น 

จะเห็นได้ว่า FED ขึ้นดอกเบี้ยก็มีส่วนที่ทำให้ราคาทองตำ่ลง แต่นี้ก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ยังรวมไปถึงปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ เทรดเดอร์ที่สนใจในการเทรดทองควรศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service