CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
  • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

    Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

    1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
    2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
    3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
    4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
    5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

    STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

    Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

  • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

    Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

    1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
    2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
    3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
    4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
    5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

    STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

    Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

30 November

ECN (Electronic Communication Network) และ STP (Straight Through Processing) เป็นรูปแบบของการเทรดในตลาดการเงินที่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายที่เหมือนกันคือการให้ผู้เทรดสามารถเข้าถึงตลาดการเงินโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้กลาง ซึ่งช่วยให้มีความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

การเทรด STP คือ 

การเทรด STP (Straight Through Processing) เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายในตลาดการเงินที่ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลคำสั่งซื้อและการทำธุรกรรมโดยที่ไม่มีการมีคนกลางระหว่างในกระบวนการ การเทรดแบบ STP มุ่งเน้นให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นโดยเร็วและโปร่งใส ซึ่งผู้เทรดสามารถทำธุรกรรมได้โดยตรงกับตลาดหรือผู้ให้ liquidity โดยไม่ผ่านโบรกเกอร์หรือตัวกลางใดๆ ทำให้มีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการทำธุรกรรมมากขึ้น

จุดเด่นที่สำคัญของ STP

1.การทำธุรกรรมในบัญชี STP มักจะเป็นอย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการทำธุรกรรมที่ไม่มีคนกลาง ทำให้ผู้เทรดสามารถทำธุรกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคอยจากตัวกลางใดๆ

2.ผู้ใช้บัญชี STP สามารถดูราคาซื้อขายจากตลาดจริง และทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้ให้ liquidity ในตลาดได้โดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อถือในการทำธุรกรรม

3.บัญชี STP มักจะมี spread ที่ต่ำ ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดได้รับราคาที่ดีกว่าและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าในการทำธุรกรรม

4. ผู้เทรดสามารถเลือกทำธุรกรรมในรูปแบบที่ต่างกันได้ เช่น การซื้อขายทันที (instant execution) หรือการทำธุรกรรมในรูปแบบของการต่อรอง (negotiation) ตามความต้องการและกำลังความสามารถของผู้เทรด

5.บัญชี STP มักจะมีค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยมักจะเสมอกับค่า spread และบางครั้งอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขาย

ข้อเสียหลักๆ ของการเทรด STP

 

1.อาจมีค่าธรรมเนียมที่สูงในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหรือค่า spread ซึ่งอาจทำให้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการทำธุรกรรม

2.มีข้อจำกัดในการเลือกซื้อขายบางอย่าง ทั้งในเรื่องของสัญญาเงินฝากเงิน ขนาดสัญญาซื้อขาย ซึ่งอาจมีผลต่อการทำธุรกรรมของผู้เทรด

การเทรด ECN คือ

การเทรด ECN (Electronic Communication Network) เป็นการทำธุรกรรมการเงินในตลาด Forex (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) หรือตลาดอื่น ๆ โดยใช้ระบบ ECN ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เทรดสามารถเชื่อมโยงราคาซื้อขายและซื้อขายในตลาดในรูปแบบที่โปร่งใสและไม่มีการกำหนดราคาเอง แต่จะเปิดให้ผู้ใช้มีโอกาสดูราคาที่มีอยู่ในตลาดจริงและทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้อื่นที่มีคำขอการซื้อขายที่เข้ามาตรงกันในระบบ ECN

การเทรดในรูปแบบ ECN ช่วยให้ผู้เทรดได้รับการซื้อขายที่มีความโปร่งใส โดยสามารถเห็นราคา Bid (ราคาซื้อ) และ Ask (ราคาขาย) ที่เกิดขึ้นในตลาด และมีโอกาสในการซื้อขายตรงกับผู้เทรดอื่นๆ ที่อยู่ในระบบ ECN โดยตรง โดยไม่ผ่านตัวกลางหรือโบรกเกอร์ ทำให้มีความสะดวกสบายและโอกาสในการทำธุรกรรมที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

บัญชีการเทรด ECN มักจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากบัญชีอื่น ๆ โดยมักจะมี spread ที่ต่ำมาก แต่อาจมีค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการซื้อขายที่ถูกกำหนดไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ การเทรดในรูปแบบ ECN ยังมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงตลาดและประสิทธิภาพในการซื้อขายที่มากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทันที หรือการเลือกผู้ให้ liquidity ต่างๆ ได้ตามต้องการของผู้เทรดเอง

การเทรด ECN เป็นที่นิยมในวงการการเงิน เนื่องจากการซื้อขายที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้กับผู้เทรดในการทำธุรกรรมในตลาดโดยตรงโดยไม่ผ่านกลไกของโบรกเกอร์หรือตัวกลางใดๆ ทำให้มีความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการเลือกการทำธุรกรรมได้ตามต้องการและกำลังความสามารถของผู้เทรดเอง

จุดเด่นที่สำคัญของ ECN

1.ผู้ใช้บัญชี ECN สามารถทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดการเงิน ซึ่งช่วยให้มีโอกาสในการซื้อขายกับผู้เข้ามาในตลาดโดยตรง

2.ราคาที่แสดงในบัญชี ECN มักจะเป็นราคาจากตลาดจริงโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อถือในการทำธุรกรรม

3.บัญชี ECN มักจะมี spread ที่ต่ำซึ่งช่วยให้ผู้เทรดได้รับราคาที่ดีกว่าและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าในการทำธุรกรรม

4.การทำธุรกรรมในบัญชี ECN มักจะเป็นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีการรอคอยจากตัวกลางในการตรวจสอบหรือประมวลผลคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

5.ผู้เทรดสามารถซื้อขายในปริมาณที่ใหญ่หรือต่ำได้ตามต้องการ เนื่องจากมีผู้ซื้อขายหลายรายที่เข้ามาในตลาด ECN

6.ตลาด ECN มีการทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงตลอดวัน ทำให้ผู้เทรดสามารถทำธุรกรรมได้ตามต้องการและเวลาที่เหมาะสม

ข้อเสียหลักๆ ของการเทรด ECN

1.บางโบรกเกอร์ ECN อาจมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า เช่นค่าคอมมิชชั่น ค่า spread ที่ต้องจ่ายเมื่อทำการซื้อขาย

2.บางโบรกเกอร์ ECN อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดการซื้อขายหรือการเข้าถึงตลาดบางประเภทที่อาจทำให้ไม่สามารถซื้อขายได้ตามต้องการ

3.การทำธุรกรรมโดยตรงกับตลาดอาจทำให้ข้อมูลการซื้อขายของผู้เทรดเป็นที่รู้จัก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการเทรด

4.บางช่วงเวลา ตลาด ECN อาจมีความผันผวนของราคามากเนื่องจากคำสั่งซื้อขายที่มีปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้มี spread ที่ขยับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเทรด STP และ การเทรด ECN

Featureการเทรด STPการเทรด ECN
การดำเนินการซื้อขายการทำธุรกรรมใน STP ทำผ่านโบรกเกอร์หรือตัวกลาง ซึ่งต่อไปจะส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดหรือผู้ให้ liquidity ที่ตามมา เป็นรูปแบบที่มีการตัดสินใจของโบรกเกอร์ในการจัดการคำสั่งซื้อขายการทำธุรกรรมใน ECN ทำตรงกับตลาดหรือผู้ให้ liquidity โดยตรง ผู้เทรดมีโอกาสซื้อขายตามราคาที่เห็นบนระบบ ECN ซึ่งเป็นราคาจากตลาดจริง
ต้นทุนการซื้อขายการแสดงราคาใน STP อาจมาจากผู้ให้ liquidity หรือตลาดจริง แต่โบรกเกอร์หรือตัวกลางสามารถกำหนด spread หรือเพิ่มค่าคอมมิชชั่นเพื่อทำกำไรการแสดงราคาใน ECN มักเป็นราคาจากตลาดจริงโดยตรง ผู้ใช้สามารถดูราคาและซื้อขายตามราคานั้นได้ และมักจะมี spread ที่ต่ำกว่า
สภาพคล่องการทำธุรกรรมใน STP มักจะเร็วและรวดเร็ว แต่อาจมีการล่าช้าในการส่งคำสั่งไปยังตลาดจริงเนื่องจากต้องผ่านการประมวลผลของโบรกเกอร์หรือตัวกลางการทำธุรกรรมใน ECN มักมีความเร็วและเร็วกว่ามาก เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมโดยตรงกับตลาดโดยตรงและไม่ต้องรอการกำหนด spread หรือคำสั่งจากโบรกเกอร์หรือตัวกลาง
ประเภทของเทรดเดอร์เทรดเดอร์ทั่วไปและนักลงทุนระยะกลางเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อยๆ และเทรดเดอร์รายวัน
ทุนเริ่มต้นทุนค่อนข้างต่ำต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก
ค่าธรรมเนียมบัญชี STP อาจมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าในรูปแบบของ spread หรือค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายบัญชี ECN อาจมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า แต่ก็อาจมีค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายที่ต้องจ่ายเมื่อทำการซื้อขาย
รูปแบบการซื้อขายการลงทุนระยะยาวหรือหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดความผันผวนในระยะสั้นและการซื้อขายที่รวดเร็ว

STP VS ECN: อันไหนเหมาะกับคุณ

การเทรดแบบ STP และ ECN มีข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ผู้เทรดควรพิจารณาดูคุณสมบัติและความต้องการส่วนบุคคลเพื่อเลือกวิธีการทำธุรกรรมที่เหมาะสม

เทรดเดอร์ที่ต้องการ การซื้อขายที่ไม่มีความซับซ้อน มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ การเทรดแบบ STP อาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนมาก และมักจะมี spread ที่แน่นอนและค่าธรรมเนียมที่เป็นร้อยละของปริมาณการซื้อขาย

แต่หากเทรดเดอร์สนใจในความคุ้มค่าในการซื้อขายและเข้าถึงคำสั่งซื้อขายที่หลากหลาย การเทรด ECN มักจะมี spread ที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจมีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจในค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด และต้องการเข้าถึงคำสั่งซื้อขายที่แตกต่างกันได้

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service