CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Startrader logo white

ระยะเวลาลงทะเบียน: 19 มกราคม 2024 00:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2024 23:59 น. (เวลา MT4)
ประกาศผลอัตราผลตอบแทนของลูกค้าและรายชื่อผู้ชนะภายใน 10 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

WINNERS

RANK NAME TRADING ACCOUNT RETURN RATE %
1 Supachok Txx 665**31 151.27%
2 Thiti Nxx 900**13 84.85%
3 Panomrat Lxx 900**21 73.07%
4 Jakkaphong Sxx 664**11 47.36%
5 No participants met the criteria. -%
6 No participants met the criteria. -%
7 No participants met the criteria. -%
8 No participants met the criteria. -%
9 No participants met the criteria. -%
10 No participants met the criteria. -%

**Final result

รางวัล

อันดับ 1: 1,000 USD
อันดับ 2: 750 USD
อันดับ 3: 500 USD
อันดับ 4: 250 USD
อันดับ 5, 6, 7: 100 USD
อันดับ 8, 9, 10: 50 USD

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

เปิดบัญชีใหม่หรือเปิดบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันใหม่ในช่วงเวลากิจกรรม พร้อมฝากเงินครั้งแรกใหม่ด้วยจำนวนขั้นต่ำ 200 USD สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน (โอนภายในระหว่างบัญชีไม่ถือเป็นการฝากเงิน)

บัญชี Cent, บัญชีสกุลเงินดิจิทัล, PAMM และ MAM ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมขั้นต่ำ: จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 20 คน หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน การมอบรางวัลจะถือเป็นโมฆะ

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ: สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่สกุลเงิน FX, XAUUSD, XAGUSD, XAUAUD, XAUEUR และ CL-OIL(1000 บาร์เรล) โดย 1 ล็อตบน MT4 จะคำนวณเท่ากับ 1 ล็อตมาตรฐาน สำหรับการซื้อขายของตราสารผลิตภัณฑ์ ดัชนี, UKOUSD, USOUSD และผลิตภัณฑ์ mini Gold (XAUUSD.m +, XAUUSD.m) 1 ล็อตบน MT4 มีค่าเท่ากับ 0.1 ล็อตมาตรฐาน การซื้อขายตราสารผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ CFD หุ้น และสกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถใช้ได้กับโปรโมชันนี้

2.จำเป็นต้องมีการซื้อขายที่เสร็จสมบรูณ์อย่างน้อย 10 ออเดอร์ (เปิดโพสิชันและปิดโพสิชันนับเป็นการซื้อขาย 1 ออเดอร์)

3.อัตราผลตอบแทน = [(บาลานซ์สุดท้าย) – (บาลานซ์เริ่มต้น+เงินฝากสะสม)]/ (บาลานซ์เริ่มต้น+เงินฝากสะสม)
บาลานซ์เริ่มต้น = ยอดบาลานซ์เริ่มต้นเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและเงินฝากใหม่ตรงตามข้อกำหนด
เงินฝากสะสม = เงินฝากสะสมในช่วงเวลาการแข่งขัน (รวมถึงรายการฝากโอนเงินภายในบัญชีชื่อเดียวกัน)
บาลานซ์สุดท้าย = ยอดบาลานซ์ของบัญชีเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน (ยอดบาลานซ์ของโพสิชันที่ปิดแล้วทั้งหมด)
*ไม่รวมโบนัส * อัตราผลตอบแทนประกอบไปด้วยผลกำไรและผลขาดทุนของธุรกรรมการเทรดทั้งหมดในบัญชี MT4 ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการแข่งขัน และบัญชีของผู้แข่งขันไม่มีโพสิชันค้างในวันหลังสิ้นสุดโปรโมชัน
ด้วยยอดคงเหลือในบัญชี 2,000 USD เงินฝากสะสมในช่วงระยะเวลาการแข่งขันเท่ากับ 3,000 USD การโอนเงินภายในเท่ากับ 3,000 USD
ยอดบาลานซ์สุดท้ายคือ 12,000 USD
อัตราผลตอบแทนจะเท่ากับ 50% = [(12000)- (2000 + 3000 + 3000)]/ (2000 + 3000 + 3000)

4.ลูกค้าทุกรายเริ่มคำนวณอัตราผลตอบแทนนับจากวันที่ลงทะเบียน

5.นับเฉพาะโพสิชันการซื้อขายที่ปิดแล้วเท่านั้น โพสิชันที่ไม่เปิดค้างอยู่จะไม่ถูกนำมาคำนวณ

6.บัญชีที่เข้าร่วมการแข่งขันเทรดไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันโบนัสได้

7.หากมีการถอนเงินจำนวนมากกว่าจำนวนเงินฝากเริ่มต้น จะถือว่ายกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขัน

8.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นในช่วงเวลาเดียวกันได้ หากลูกค้าได้เข้าร่วมในโปรโมชันเครดิตโบนัสก่อนหน้า จะสามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้หลังจากเสร็จสิ้นโปรโมชันก่อนหน้าแล้วเท่านั้น ก่อนสิ้นสุดโปรโมชันก่อนหน้า ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครดิตโบนัสของโปรโมชันก่อนหน้าจะถูกเรียกกลับคืนและรางวัลทั้งหมดจะถูกยกเลิกเมื่อโปรโมชันถูกยกเลิก

9.ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน กรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน เช่น การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันสำหรับการซื้อขายในเวลาเดียวกัน การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการประพฤติมิชอบ การฉ้อโกง หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เช่นการเก็งกำไรที่จงใจฉ้อโกง การอาบิทราจ การ Scalping และ Hedging ที่เป็นอันตรายกับหลายบัญชีรวมถึงที่เป็นอันตรายต่อตัวโบรกเกอร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีซื้อขายจริงของ STARTRADER และบัญชีซื้อขายจริงของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น) การ เปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ และซื้อขายในปริมาณมาก ๆ บ่อย ๆ ในเวลาไล่เลี่ยกัน ฯลฯ STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่เกิดจากการเทรดที่มิชอบนั้น ๆ ได้ทันที

พฤติกรรมการเทรดที่เป็นการละเมิดกฎและเงื่อนไขการเทรดจะนำไปสู่การหยุดและบอกเลิกการให้บริการลูกค้าจากทางบริษัท (การตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรโมชัน การยกเลิกกำไร ฯลฯ) ซึ่งผลที่เกิดจากบอกเลิกหรือยุติการให้บริการจะเป็นภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย และเพื่อการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า STARTRADER อาจไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ตกลง ยินยอม และรับทราบว่าหากถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเทรดของบริษัทในอนาคต ไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นการใส่ร้ายต่อ STARTRADER มิฉะนั้นลูกค้าที่โพสต์หรือผู้ที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายและวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทของโปรโมชันนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service