CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

31 January

ตลาดการเงิน (Financial Market) คืออะไร และมีตลาดกี่ประเภท

ตลาดการเงินคือ ตลาดใดๆ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นรวมถึง ตลาดหุ้น (Stock Markets) ตลาดตราสารหนี้ (Equity Market) ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex Market) ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives market) และอื่นๆ ตลาดการเงินมีความสําคัญต่อการดําเนินงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalist economy) เมื่อตลาดการเงินล้มเหลว จะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักรวมถึงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และการว่างงาน (Unemployment) ตลาดเหล่านี้อาจรวมถึงสินทรัพย์ (Asset) หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการควบคุมหรือซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC)

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ตลาดการเงิน (Financial Market)

ตลาดการเงินมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจทุนนิยมโดยการจัดสรรทรัพยากรและสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ ตลาดทําให้ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) สามารถแลกเปลี่ยนการถือครองทางการเงินได้ง่าย ตลาดการเงินสร้างผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสําหรับผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกิน (นักลงทุน – Investor / ผู้ให้กู้ -Lender) และทําให้เงินเหล่านี้พร้อมใช้งานสําหรับผู้ที่ต้องการเงินเพิ่มเติม (ผู้กู้ – Borrower)

ตลาดการเงินบางแห่งมีขนาดเล็กและมีกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ส่วนตลาดอื่น ๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Market) ที่มีซื้อขายหลักทรัพย์หลายล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน ตลาดตราสารทุน (หุ้น – Stock) เป็นตลาดการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตลาดหุ้นหลักคือสถานที่ที่มีการขายหุ้นใหม่ที่เรียกว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

ตลาดการเงินทํางานอย่างไร?

ตลาดการเงินทั้งหมดก็ทํางานเป็นหลักโดยรวบรวมผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ในสินทรัพย์ (Asset) หรือสัญญาบางอย่างและอนุญาตให้พวกเขาซื้อขายกันได้ สิ่งนี้มักจะทําผ่านกลไกการประมูลหรือการค้นพบราคา

หน้าที่หลักของตลาดการเงินคืออะไร?

หน้าที่พื้นฐานที่สุดคือการอนุญาตให้มีการจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจการเงิน ด้วยการอนุญาตให้ตลาดเสรีสําหรับการไหลของเงินทุนภาระผูกพันทางการเงินและจัดการเงินทําให้เศรษฐกิจโลกดําเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในกําไรจากการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป

ใครคือผู้เข้าร่วมหลักในตลาดการเงิน?

บริษัทใช้ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน นักเก็งกําไรมองหาสินทรัพย์ (Asset) ประเภทต่างๆ เพื่อทําการลงทุน โบรกเกอร์ (Brokers) มักจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่นําผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกันได้รับค่าคอมมิชชั่น (commission) หรือค่าธรรมเนียมสําหรับบริการของพวกเขา

ประเภทของตลาดการเงิน

ผ่านตลาดเคาน์เตอร์ (Over the counter) – พวกเขาจัดการตลาดหลักทรัพย์สาธารณะซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน NASDAQ ตลาดหลักทรัพย์อเมริกันและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาด OTC จะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สามารถซื้อขายได้ในราคาถูกและมีกฎระเบียบน้อยกว่า

ตลาดพันธบัตร (Bond Market) – มีตลาดหลักและตลาดรอง ตลาดหลักคือ ตลาดที่รัฐบาล บริษัท และสถาบันการเงินขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนและผู้ซื้อครั้งแรกเพื่อเพิ่มทุน ตลาดรองเป็นตลาดสำหรับรัฐบาลแต่ละประเทศในการระดมทุนสำหรับงบประมาณ ตลาดพันธบัตรก็เป็นช่องทางสำคัญสำหรับธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายการเงิน (Monetary Policy) อัตราผลตอบแทน และเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทั้งหมดช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้

ตลาดหุ้น (Stock Market) – ในตลาดประเภทนี้องค์กรทํารายการหุ้นที่ผู้ค้าและนักลงทุนซื้อและขาย การตลาดหุ้นผ่านการใช้ IPO (การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก) ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถเพิ่มทุนได้

ตลาดเงิน (Money Market) – ตลาดประเภทนี้ซื้อขายโดยการถือครองที่มีสภาพคล่องสูงกว่าและค่อนข้างปลอดภัย นอกจากนี้ผลตอบแทนดอกเบี้ยยังถูกกว่า ความสามารถในการซื้อขายระหว่างองค์กรและผู้ค้าค่อนข้างมากหากดูในระดับขายส่ง

ตลาดอนุพันธ์ (Derivative Market) – ซื้อขายหลักทรัพย์ที่กําหนดมูลค่าจากสินทรัพย์หลัก มูลค่าสัญญาอนุพันธ์ถูกควบคุมโดยราคาตลาดของรายการหลัก – หลักทรัพย์ในตลาดอนุพันธ์รวมถึงสัญญาฟิวเจอร์สออปชั่น (Futures and options contracts) สำหรับส่วนต่างสัญญาล่วงหน้าและสวอป

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) – ประกอบด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดแข็ง เช่น ทองคำ (Gold) และน้ำมัน (Oil) และสินค้าโภคภัณฑ์ (agricultural products) เช่น สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น หุ้นหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์

ตลาดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency Market) – เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอํานาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ปัจจุบันมีโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลหลายพันรายการและซื้อขายทั่วโลกผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ออนไลน์ที่เป็นอิสระ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ทำผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งหรือสําหรับเงินเฟียตเช่นดอลลาร์ (Dollar)หรือยูโร (Euro)

เนื่องจากการแลกเปลี่ยน crypto ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มแบบศูนย์รวมผู้ใช้ จึงมีความง่ายต่อการแฮ็กหรือการฉ้อโกง นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจที่ดําเนินการโดยไม่มีหน่วยงานกลางใด ๆ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้อนุญาตให้มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ peer-to-peer (P2P) โดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องมีหน่วยงานแลกเปลี่ยนที่แท้จริงเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น (Futures and options) ยังมีอยู่ในสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ

ตลาดฟอเร็กซ์ (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) – เป็นตลาดที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อขายจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงิน ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกเนื่องจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ตลาด Forex ยังมีการกระจายอํานาจและประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโบรกเกอร์ทั่วโลกจากทั่วโลก ตลาด Forex ประกอบด้วยธนาคาร บริษัท การค้าธนาคารกลาง บริษัท และโบรกเกอร์และนักลงทุนฟอเร็กซ์รายย่อย 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด