Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Vốn của một công ty được chia thành các đơn vị nhỏ bằng nhau của một số hữu hạn. Mỗi đơn vị được gọi là một cổ. Nói một cách đơn giản, một cổ phiếu là tỷ lệ phần trăm quyền sở hữu trong một công ty hoặc tài sản tài chính. Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của bất kỳ công ty nào được gọi là cổ đông.

Cổ phiếu có hai loại cơ bản: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu phổ thông cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông và nhận cổ tức.

Các cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết, nhưng họ nhận được các khoản thanh toán cổ tức trước khi các cổ đông thông thường, và được ưu tiên so với các cổ đông phổ thông nếu công ty bị phá sản và tài sản của nó được thanh lý.

Tại sao các công ty phát hành cổ phiếu?

Các công ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư. Số tiền này sau đó được sử dụng bởi các công ty để phát triển và tăng trưởng của các doanh nghiệp của họ.

Có một số lý do khác tại sao một công ty có thể phát hành cổ phiếu:

– Để tránh nợ

– Mở rộng tài trợ

– Để cải thiện khả năng vay

– Để đạt được danh tiếng thị trường tốt