CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

26 January

การเทรด คืออะไร หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ “การเทรด” trading

การเทรด คืออะไร (What is Trading)

คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าดูวิดีโอ

การเทรด คืออะไร หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ “การเทรด” หรือ “trading” มาบ้าง โดยอาจจะได้ยินมาจากเพื่อนๆ คนรู้จัก หรือญาติๆของเราก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การเทรด หรือ การลงทุนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเทรด Forex, การเทรดในสกุลเงินดิจิตอล, การเทรดทองคำ หรือ การเทรดหุ้นก็ตาม ในวันนี้ทาง Star Trader จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้ว “การเทรด” คืออะไรกันแน่

การเทรด คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง สกุลเงินหนึ่ง กับ สินค้าบางอย่าง หรืออาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินด้วยกันเองก็ได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันของเราก็มีให้เห็นด้วยกันหลายอย่าง เช่น การที่เราเดินไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารตามสั่ง เราในฐานะผู้ซื้อก็จะต้องนำเงินไปแลกกับอาหารของคนขาย ในขณะที่คนขายอาหารก็จะต้องนำเอาอาหารมาแลกกับเงินของเรา หรือ การที่เราไปใช้บริการการตัดผมที่ร้านตัดผม เราในฐานะผู้ใช้บริการร้านตัดผมก็ต้องนำเอาเงินไปแลกการบริการจากช่างตัดผม ส่วนช่างตัดผมก็ต้องใช้บริการการตัดผมของตนเองมาแลกกับเงินของเรา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น แต่ถ้าหากเราพูดถึงการเทรด วัตถุประสงค์ก็จะเป็นไปเพื่อการหากำไรจากส่วนต่างของราคา หรือ จากประโยชน์อย่างอื่น เช่นค่า swap (กรณีเทรด CFD)  เงินปันผล (กรณีเทรดหุ้น) หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

1. ประเภทของคำสั่งในการเทรด

โดยทั่วไปเวลาที่เทรดเดอร์จะทำการเทรด ก็จะต้องเทรดในโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น C trader, MT4 หรือ MT5 รวมถึงโปรแกรมเทรดอื่นๆ ซึ่งเวลาที่จะส่งคำสั่งในการเทรด ก็จะมีคำสั่งอยู่ 2 ประเภท

1.1. BUY  คือ คำสั่งเทรดที่ออกไปโดยคาดหวังว่าราคาจะขึ้น ฉะนั้นหากราคาเพิ่มขึ้นจากราคาที่เข้า เราก็จะได้กำไร แต่ถ้าหากราคาลดลง เราก็จะขาดทุน

การเทรด คืออะไร หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ “การเทรด” trading

ตัวอย่าง กรณีได้กำไร

เช่น เราซื้อ (BUY) XAUUSD (ทองคำ) 1 ออนซ์ ที่ราคา 1900 ดอลลาห์ต่อออนซ์ ต่อมาราคาขึ้นไปที่ 1950 ดอลลาห์ต่อออนซ์ แล้วเราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะได้กำไร 50 ดอลลาห์สหรัฐฯ(USD) หรือ กรณีที่เราทำการ ซื้อ (BUY) USOUSD (น้ำมัน WTI) 1 บาร์เรล ตอนที่ราคาอยู่ที่ระดับ 85 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล ต่อมาหากราคาขึ้นไปที่ระดับ 100 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล แล้วเราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะได้กำไร 15 ดอลลาห์สหรัฐฯ (USD)

ตัวอย่าง กรณีขาดทุน

เช่น เราซื้อ (BUY) XAUUSD (ทองคำ) ที่ราคา 1850 ดอลลาห์ต่อออนซ์ ต่อมาราคาลงไปที่ 1800 ดอลลาห์ต่อออนซ์แล้วเราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะขาดทุน 50 ดอลลาห์สหรัฐฯ(USD) หรือ กรณีที่เราทำการซื้อ (BUY) USOOIL (น้ำมัน WTI) ตอนที่ราคาอยู่ที่ระดับ 85 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล ต่อมาหากราคาลงไปที่ระดับ 75 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล แล้ว เราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะขาดทุน 10 ดอลลาห์สหรัฐฯ (USD)

1.2. SELL คือ คำสั่งเทรดที่ออกไปโดยคาดหวังว่าราคาจะลง ฉะนั้นหากราคาลดลงจากราคาที่เข้า เราก็จะได้กำไร แต่ถ้าหากราคาเพิ่มขึ้น เราก็จะขาดทุน

การเทรด คืออะไร หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ “การเทรด” trading

กรณีได้กำไร

เช่น เราขาย (SELL) XAUUSD (ทองคำ) 1 ออนซ์ที่ราคา 1900 ดอลลาห์ต่อออนซ์ ต่อมาราคาลงไปที่ 1850 ดอลลาห์ต่อออนซ์ แล้วเราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะได้กำไร 50 ดอลลาห์สหรัฐฯ (USD) หรือ กรณีที่เราทำการขาย (SELL) USOUSD (น้ำมัน WTI) 1 บาร์เรล ตอนที่ราคาอยู่ที่ระดับ 85 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล ต่อมาหากราคาขึ้นไปที่ระดับ 75 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล แล้ว เราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะได้กำไร 10 ดอลลาห์สหรัฐ (USD)

กรณีขาดทุน

เช่น เราขาย (SELL) XAUUSD (ทองคำ) ที่ราคา 1850 ดอลลาห์ต่อออนซ์    ต่อมาราคาขึ้นไปที่ 1900 ดอลลาห์ต่อออนซ์ แล้วเราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะขาดทุน 50 ดอลลาห์สหรัฐฯ (USD) หรือ กรณีที่เราทำการ SELL USOUSD (น้ำมัน WTI) ตอนที่ราคาอยู่ที่ระดับ 85 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล ต่อมาหากราคาขึ้นไปที่ระดับ 100 ดอลลาห์ต่อบาร์เรล แล้ว เราทำการปิดออเดอร์ เราก็จะขาดทุน 15 ดอลลาห์สหรัฐ (USD)

2. อธิบาย BUY และ SELL ในเชิงการแลกเปลี่ยน

ตามข้อความด้านบน ได้มีการอธิบายความหมายของการ BUY และ SELL ไปแล้วในความหมายอย่างง่าย ต่อไปเราจะทำการอธิบายความหมายของการ BUY และ SELL ในเชิงการแลกเปลี่ยน ซึ่งก่อนที่จะอธิบายเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราทำการเทรดในโปรแกรมเทรดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MT4, MT5 หรือ Ctrader  สัญลักษณ์ของสินค้าจะมี 2 ฝั่งที่จับคู่กัน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 ทองคำ ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง XAU กับ USD โดย XAU ก็คือทองคำ ซึ่งมีหน่วยเป็นออนซ์ (Ounce) ในขณะที่ USD ก็คือสกุลเงินดอลลาห์ เพราะฉะนั้น XAUUSD เท่ากับ 1800 ความหมายก็คือ ทองคำ 1 ออนซ์ เท่ากับ 1800 ดอลลาห์สหรัฐนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2 USDJPY ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง USD กับ JPY โดย USD ก็คือสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ ในขณะที่ JPY ก็คือสกุลเงินเยน เพราะฉะนั้น USDJPY เท่ากับ 110.500 ความหมายก็คือ 1 USD เท่ากับ 110.500 JPY

ตัวอย่างที่ 3 ETHUSD ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง ETH กับ USD โดย Etherum ก็คือ ETH ซึ่งมีหน่วยเป็น ETH  ในขณะที่ USD ก็คือสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ เพราะฉะนั้น ETH  เท่ากับ 3000 ความหมายก็คือ  Ethereum 1 เหรียญ เท่ากับ 3000 ดอลลาห์สหรัฐนั่นเอง

นอกจากนี้ในบางสินค้าอาจเห็นไม่ชัดว่ามีสินค้าสองฝั่ง แต่ความเป็นจริงแล้วก็มี 2 ฝั่งเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 SPX500+ ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง S&P500  กับ USD  โดย SPX500+ ซึ่งมีหน่วยเป็น Contract ในขณะที่ USD ก็คือสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ เพราะฉะนั้น SPX500+ เท่ากับ 4000 ความหมายก็คือ S&P500 จำนวน 1 Contract เท่ากับ 4,000 ดอลลาห์สหรัฐนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2 AAPL ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง หุ้น Apple   กับ USD  โดยหุ้น Apple ซึ่งมีหน่วยเป็นหุ้น ในขณะที่ USD ก็คือสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ เพราะฉะนั้น AAPL  เท่ากับ 130 ความหมายก็คือ หุ้น Apple จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 130 ดอลลาห์สหรัฐนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 3 UK100+ ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่าง ดัชนีตลาดหุ้นอังกฤษ  (FTSE100)  กับ GBP  โดย FTSE100 ซึ่งมีหน่วยเป็น Contract ในขณะที่ GBP ก็คือสกุล

พอเรารู้แล้วว่าสินค้าที่ทำการเทรดทุกสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คราวนี้เราก็จะมาอธิบายความหมายของการ BUY และ SELL ในการแลกเปลี่ยนกัน

2.1. การ BUY คือการเอาสกุลเงินทางขวา มาแลกกับ สกุลเงิน หรือ สินค้าทางด้านซ้าย

เช่น การ BUY XAUUSD 1 ออนซ์ ที่ราคา 1900 ความหายก็คือการที่เอาสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD)   1900 USD ไปแลกกับทองคำ(XAU) จำนวน 1 ออนซ์  

การ BUY USOUSD 1 บาร์เรล ที่ราคา 80  ความหายก็คือการที่เอาสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD) 80 USD ไปแลกกับน้ำมัน WTI (USO) 1 บาร์เรล     การ BUY GBPJPY 1 ปอนด์ ที่ราคา 157.000   ความหายก็คือการที่เอาสกุลเงินเยน(JPY) 157 JPY ไปแลกกับสกุลเงินปอนด์ (GBP) 1 GBP เงินปอนด์ เพราะฉะนั้น UK100+  เท่ากับ 7860  ความหมายก็คือ ดัชนีตลาดหุ้นอังกฤษ (FSTE100)   1 Contract เท่ากับ 7,860 ปอนด์นั่นเอง

2.2. การ SELL คือการเอาสกุลเงินทางซ้าย มาแลกกับสกุลเงิน หรือ สินค้าทางด้านขวา

เช่น   การ SELL XAUUSD 1 ออนซ์ ที่ราคา 1900 ความหายก็คือการที่เอาทองคำ(XAU) 1 ออนซ์ ไปแลกกับสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD) 1900 USD

การ SELL USOUSD 1 บาร์เรล ที่ราคา 80 USD ความหายก็คือการที่เอาน้ำมัน WTI(USO) 1 บาร์เรล ไปแลกกับสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD) 80 USD

การ SELL GBPJPY 1 ปอนด์ ที่ราคา 157.000  คือการที่เอาสกุลเงินปอนด์(GBP) 1 ปอนด์ ไปแลกกับสกุลเงินเยน (JPY) 157 เยน

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด